Mål

Vår visjon

CtrlAQUA skal utvikle nye løsninger til fremme for norsk havbruk og sikre Norges stilling som verdens fremste leverandør av havbrukskompetanse og -teknologi og av bærekraftig sjømat.

Vår målsetting

Utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som kan brukes i strategiske deler av produksjonssyklusen for atlanterhavslaks, og som gjør lukkede oppdrettssystemer (CCS) til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi, og slik bidra til å løse de utfordringene som i dag hindrer havbruksnæringen i å realisere de visjonene myndigheter og andre har for bransjen.

For at næringen skal kunne vokse slik man ønsker, må man redusere miljøvirkningene og fiskedødeligheten, og da er man avhengig av en sterk og vedvarende satsning på forskning og utvikling. CtrlAQUAs bidrag i dette henseendet vil være å utvikle den teknologien og den kunnskapen man trenger for å etablere produksjon av atlanterhavslaks, i strategiske livsstadier, i lukkede systemer.

Hovedmålsettingene til de tre forskningsavdelingene er som følger:

 

Teknologi og miljø:

Gjøre det mulig med høy grad av produksjonskontroll ved å legge til rette for utvikling av ny CCS-teknologi, nye vannbehandlingsprosesser og nye sensorer.

Fiskeproduksjon og -velferd:

Skaffe til veie kunnskap og innovasjoner som gjør at man kan fastslå atlanterhavslaksens miljømessige og biologiske behov i lukkede oppdrettssystemer.

Forebyggende fiskehelse:

Utvikle nye verktøyer som bedrer kontrollen med patogener, minsker risikoen for sykdom og styrker fiskehelsen i lukkede oppdrettssystemer.